PREZYDENT MIASTA KNURÓW

                             ADAM RAMS

 

 

 

 

 

Tryb wyboru Prezydenta:

Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję.
Prezydent Adam Rams funkcję tę sprawuje od 2002r. (V kadencja).

 

Dokumenty potwierdzające wybór:

1. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie o wyborze na Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.11.2018r.

2. Wyciąg z protokołu z sesji Rady Miasta Knurów odbytej w dniu 21.11.2018r.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Prezydent jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.

Prezydent sprawuje nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, samorządowy zakład budżetowy oraz instytucję kultury przy pomocy Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

 

Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

2) określenie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem komunalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektora samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury;

6) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

7) reprezentowanie Gminy i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy;

8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;

9) wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;

10) kierowanie pracą Urzędu;

11) opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

12) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta;

13) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Prezydenta, udzielanie pełnomocnictw procesowych;

14) wydawanie Zarządzeń w sprawach wykonywania zadań Urzędu i Gminy;

15) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

16) ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania;

17) zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru;

18) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad koordynacją i realizacją zadań obronnych.

 
W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni upoważniony Zastępca Prezydenta.


Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta pozostają następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Wydział Organizacyjny i Kadr;

2) Urząd Stanu Cywilnego;

3) Straż Miejska;

4) Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej;

5) Radca Prawny;

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością;

8) Pełnomocnik ds. Wyborów;

9) Inspektor Ochrony Danych;

10) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
sekretariat-pokój 103

telefon:

(32) 235-21-21 

fax:

 (32) 235-15-21

   

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:02.12.2010 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:31.01.2019 13:29