SEKRETARZ MIASTA

     PIOTR DUDŁO

 

Podstawa zatrudnienia:

Sekretarz Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Sekretarz podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

 

Zatrudniony:

Zatrudniony na stanowisku Sekretarza Miasta od dnia 01.12.2010 roku.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Sekretarz Miasta zapewnia warunki prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;

2) organizowanie pracy Urzędu;

3) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, Wniosków i zapytań radnych;

4) przygotowywanie tematyki narad Prezydenta;

5) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, instytucję kultury materiałów na sesje Rady Miasta;

6) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;

7) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców;

8) prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Prezydenta;

9) sprawowanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Urzędu w zakresie prawidłowości stosowania aktów normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wewnętrznych;

10) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;

11) nadzór nad kontrolą dyscypliny pracy;

12) zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonego nadzoru;

13) wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta Miasta.

 

Sekretarz nadzoruje i koordynuje pracę:

1) Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego;

2) Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej;

3) Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

4) Biura Obsługi Rady Miasta;

5) Biura Informatyków;

 

6) Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji.

 

Kontakt:

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
pokój 103 (I piętro)

telefon:

(32) 339-22-06

fax:

(32) 235-15-21

   

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:13.12.2010 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:19.07.2021 10:14