Numer Karty Informacyjnej

Nazwa karty

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

KI-GKRiOŚ-01-1

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

KI-GKRiOŚ-02-1

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

KI-GKRiOŚ-03-1

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KI-GKRiOŚ-04-2

Lokalizacja zjazdu

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

KI-GR-01-1

Podział nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

KI-GR-01-2

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

KI-GR-01-3

Rozgraniczenie nieruchomości

KI-GR-02-1

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

KI-GR-02-2

Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy lub dzierżawcy

KI-GR-02-3

Czasowe lub trwałe zajęcie terenu komunalnego w związku z realizacją inwestycji

KI-GR-02-4

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Knurów na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

KI-GR-02-5

50% bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

KI-UA-01-1

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego urządzeniem reklamowym

KI-UA-01-2

Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis i wyrys

KI-UA-01-4

Wstępna projekty podziałów nieruchomości

KI-UA.I.-02-1

Wynajem lokali socjalnych z tytułu niedostatku finansowego

KI-UA.I.-02-2

Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych

KI-UA.I.-02-3

Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie

KI-UA.I.-02-4

Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą

KI-UA.I.-03-1

Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

KI-UA.I.-04-1

Ponowny wynajem lokalu socjalnego

KI-UA.I.-04-2

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę

KI-UA.I.-04-3

Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gminy, spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli

KI-UA.I.-04-4

Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

KI-SDG-01-1

Działalność gospodarcza – zgłoszenie wpisu do CEIDG/ zgłoszenie zmiany we wpisie/ zgłoszenie zawieszenia działalności/ zgłoszenie podjęcia zawieszonej działalności/ zgłoszenie zaprzestania działalności

KI-SDG-02-1

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

KI-SDG-02-2

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

KI-SDG-02-3

Zezwolenie jednorazowa na sprzedaż napojów alkoholowych

KI-SDG-02-4

Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

KI-SDG-02-5

Oświadczenie dotyczące rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KI-SDG-03-1

Dzierżawa nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim w Knurowie

KI-SDG-03-2

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim

KI-SDG-03-3

Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Targowisku Miejskim

KI-SDG-03-4

Korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego

KI-SDG-04-1

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

KI-SDG-04-2

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

KI-SDG-04-3

Wydanie oznakowań taksówki

KI-SDG-04-4

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

KI-SDG-05-1

Dodatki mieszkaniowe

KI-SDG-06-1

Dodatek energetyczny

KI-SDG-07-1

Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

KI-SDG-07-2

Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

KI-SDG-07-3

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

Urząd Stanu Cywilnego

KI-USC-01-1

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

KI-USC-01-2

Oświadczenie o nazwisku dziecka

KI-USC-01-3

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego

KI-USC-02-1

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)

KI-USC-02-2

Zawarcie związku wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

KI-USC-02-3

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

KI-USC-02-4

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

KI-USC-03-1

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

KI-USC-04-1

Wydawanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

KI-USC-05-1

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

KI-USC-05-2

Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC (transkrypcja/ odtworzenie)

KI-USC-05-3

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

KI-PZ-01-1

Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knurowie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

KI-PZ-02-1

Stwierdzenie prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

KI-PZ-03-1

Wyrażenie zgody na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Straż Miejska

KI-SM-01-1

Zgłaszanie interwencji do Straży Miejskiej

Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

   

KI-BWP-01-2

Udzielanie informacji organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Knurów

KI-BWP-02-1

Nadanie statusu Partnera Programu „Rodzina 3+” w Knurowie

KI-BWP-03-1

Wydawanie materiałów promocyjnych Gminy Knurów

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

KI-SO-01-1

Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej

KI-SO-02-1

Nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)

KI-SO-03-1

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

KI-SO-04-1

Zameldowanie na pobyt stały / czasowy

KI-SO-05-1

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego

KI-SO-06-1

Wydanie dowodu osobistego

KI-SO-06-2

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

KI-SO-06-3

Wydawanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

KI-SO-06-4

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

KI-SO-07-1

Przeznaczenie do służby zastępczej

KI-SO-07-2

Wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

KI-SO-07-4

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym

KI-SO-07-5

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

KI-SO-08-1

Prowadzenie postępowania o anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania

KI-SO-09-1

Udostępnianie spisu wyborców. Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców

KI-SO-09-2

Wpisywanie wyborców (obywatela Unii Europejskiej) do rejestru wyborców)

KI-SO-09-3

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

KI-SO-09-4

Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców

KI-SO-09-5

Wpisanie wyborcy (obywatela polskiego) do rejestru wyborców

KI-SO-09-6

Głosowanie przez pełnomocnika

KI-SO-10-1

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

KI-SO-10-2

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców

KI-SO-10-3

Zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym

KI-SO-11-2

Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zabawy

KI-SO-11-3

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

KI-SO-11-4

Organizowanie zgromadzeń publicznych

KI-SO-11-5

Spisanie testamentu

KI-SO-12-1

Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez możliwość osobistego zdobycia umiejętności przydatnych w chwili zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta na skutek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń

Wydział Finansów

KI-Fn-01-1

Zgłoszenie o dokonanie wymiaru/ korekty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów rolnych

KI-Fn-01-2

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych

KI-Fn-02-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

KI-Fn-03-2

Deklaracja na podatek rolny osób prawnych

KI-Fn-03-3

Deklaracja na podatek leśny osób prawnych

KI-Fn-03-4

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

KI-Fn-04-1

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

KI-Fn-04-2

Zaświadczenie o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników

KI-Fn-05-1

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

KI-Fn-06-1

Zwrot opłaty skarbowej

Wydział Organizacyjny i Kadr

KI-OR-01-1

Udostępnianie informacji publicznej

KI-OR-01-2

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Kart Informacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Data publikacji:22.09.2015 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:04.03.2020 15:39