ZAPROSZENIE

 

            Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs.

            Czas trwania projektu przewidziano na: I kwartał 2019 - IV kwartał 2021 r. Szczegóły dot. projektu znajdują się w regulaminie konkursu, w niżej podanym linku: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/343

            Oferty można składać w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Koziełka 2, parter (Biuro Informacji) w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30, środa od 7.30-17.30, piątek
od 7.30-13.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: „Oferta na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.5. (decyduje data i godzina wpływu do siedziby MOPS Knurów).

            Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu).

W razie pytań proszę o kontakt:
- Maria Barska tel. 32 33-55-017
- lub Agata Twardawa tel. 32 33-55-000 lub 32 441 97 59

            Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Koziełka 2. Otwarcie oferty i wybór oferenta
ma charakter zamknięty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.2.5 - konkurs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:13.09.2018 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.09.2018
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:13.09.2018 09:15