Deklaracja Dostępności

­
 
 

Urząd Miasta Knurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://knurow.bip.info.pl.

 
 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo;
 • niektóre materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych lub sła bosłyszących;
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie lub zakładce nie informując o tym użytkownika.
 
 

Wyłączenia

 
 • multimedia nadawane na żywo;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
 
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 
 • Martyna Bąk
 • e-mail: dostepnosc@knurow.eu
 • Telefon: +48 32 339-22-66
 
 

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Urząd Miasta Knurów powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miasta Knurów odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Budynek: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

 
 • Parking ogólnodostępny znajduje się przy ul. Floriana. Na parkingu wyznaczone zostało  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne przy ul. dr. Floriana Ogana oraz wejście od strony parkingu przy ul. Floriana.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 • Winda znajduje się przy wejściu od strony parkingu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Windą można wjechać na każde piętro Urzędu, również do Biura Podawczego oraz Sekretariatu Prezydenta Miasta.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 

2. Budynek: Urząd Miasta Knurów – Ratusz, ul. Niepodległości 7

 
 • Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz wejście od strony parkingu.
 • Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku wejściem głównym, gdzie zamontowana jest platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą również wejść na pierwsze piętro korzystając z platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych.
 • Po wejściu od strony parkingu znajdują się schody, bez dostępu do platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 

3. Budynek: Urząd Miasta Knurów – Straż Miejska, ul. Niepodległości 5

 
 • Na parkingu ogólnodostępnym wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
 • Do wejścia nie prowadzą schody. W budynku brak windy.
 • Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku i uzyskać pomoc w Dyżurce. Wyższa kondygnacja jest niedostępna.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 

Informacje dodatkowe

 

Komunikacja w języku migowym:

 

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 
 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 w/w ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@knurow.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 • przesyłanie faksów pod numer: +48 32 235-15-21.
 
 

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem.

 

Ułatwienia

 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 
 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość zmiany kontrastu
 
 
 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.