Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Tel.(32) 339-22-66, 235-10-17
Fax.(32) 235-15-21

e-mail: um@knurow.pl
strona internetowa: www.knurow.pl

 

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 4 maja 2021r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu.

Godziny przyjmowania Interesantów:

poniedziałek

730 -  1530

wtorek

730 - 1530

środa

730 - 1730

czwartek

730 - 1530

piątek

730 - 1330

 

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339-22-66, (32) 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres um@knurow.pl. W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

 

INFORMACJE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

 

Urząd Stanu Cywilnego

Ograniczenie w/s obsługi Interesantów nie ma zastosowania do rejestracji zgonów i urodzeń.
Odpisy aktów stanu cywilnego będą wydawane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Śluby z wyznaczonymi terminami odbywać się będą planowo w ograniczonej liczbie uczestników. Informację o aktualnej ilości osób, które mogą przebywać na sali ślubów można uzyskać telefonicznie.
Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-49; (32) 339-22-48; (32) 441-97-11.

 

Wydział Finansów

Ogólne informacje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (z wyłączeniem danych indywidualnych objętych tajemnicą skarbową) udzielane są pod numerami telefonów:
(32) 339-22-88
(32) 339-22-90

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Wszystkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Knurów należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
Numery telefonu do Biura Podawczego:
(32) 339-22-46
(32) 339-22-65

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

nformacje dotyczące oświetlenia ulicznego, cmentarzy komunalnych, dotacji do zmiany sposobu ogrzewania można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-99
Informacje dotyczące zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-13
Informacje dotyczące spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, opłatą za wywóz śmieci i odbiorem odpadów z nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-14, (32) 339-22-45

Informacje dotyczące zezwoleń na usunięcie zieleni, bezdomnych zwierząt, utrzymania terenów zieleni miejskiej, utrzymania placów zabaw oraz obiektów tężni i fontanny można uzyskań pod numerem telefonu:
(32) 339-22-15

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Sprawy z zakresu działania Wydziału w tym: numeracja porządkowa budynków, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, czasowe zajęcie terenów gminnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, dzierżawy nieruchomości gminnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości gminnych gruntowych i lokalowych na rzecz najemców można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-26
(32) 339-22-28

 

Wydział Zamówień Publicznych

Wszystkie dokumenty i wnioski kierowane do Wydziału należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
Z jawnego otwarcia ofert prowadzona będzie transmisja on-line.
Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-23-08
(32) 339-22-92
(32) 339-23-06
(32) 339-23-10
(32) 339-23-09

 

Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych

Wszystkie dokumenty i wnioski kierowane do Wydziału należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
Informacje dotyczące zakresu działania Referatu ds. Inwestycji Miejskich można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-09
(32) 339-22-11
(32) 339-22-10

Informacje dotyczące bieżącego utrzymania dróg i chodników, lokalizacji zjazdu, lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, projektu organizacji ruchu, czystości dróg i chodników gminnych, można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 441-97-41
(32) 441-97-31

 

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych

Wszystkie dokumenty i wnioski kierowane do Wydziału należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-19
(32) 339-22-20
(32) 339-22-18
(32) 339-22-17

Informacje dotyczące działalności Referatu Lokalowego można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-32
(32) 339-22-31

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z dowodami osobistymi i zameldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-78
Wszelkie informacje dotyczące spraw z zakresu zarządzania kryzysowego można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-04

 

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

Sprawy z zakresu działania Wydziału, tj. wydawanie licencji na taksówki, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, działalność Targowiska Miejskiego, obsługa przedsiębiorców można załatwić pod numerem telefonu:
(32) 339-22-71
(32) 339-22-72

Sprawy dotyczące dodatków mieszkaniowych można załatwić pod numerem telefonu:
(32) 339-22-68

 

Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Informacje dotyczące dotacji dla organizacji pozarządowych, nagród w dziedzinie sportu i kultury, konkursu „Knurów – dobre przykłady” można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-52
(32) 339-22-84

Informacje dotyczące Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+ w Knurowie", współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji miasta można uzyskać pod numerem telefonu:
(32) 339-22-84

UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

Kontakt z Urzędem Miasta Knurów

Wykaz rachunków bankowych Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Kontakt z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi

Godziny przyjęć interesantów

Wykaz Kart Informacyjnych

Dane Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Ochrona danych osobowych